การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2567

 

เดือน มกราคม 2567 (คลิก)  [update 19.01.2024]
เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (คลิก)  [update 16.02.2024]


ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2563-2566

 

  เดือน มกราคม 2566 (คลิก)     
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (คลิก)  
เดือน มีนาคม 2566 (คลิก)  
 
เดือน เมษายน 2566 (คลิก) 
  
เดือน พฤษภาคม 2566 (คลิก)

เดือน มิถุนายน 2566 (คลิก) 

เดือน กรกฎาคม 2566 (คลิก) 

เดือน สิงหาคม 2566 (คลิก)  

เดือน กันยายน 2566 (คลิก)  

เดือน ตุลาคม 2566 (คลิก)  

เดือน พฤศจิกายน 2566 (คลิก)
   
เดือน ธันวาคม 2566 (คลิก)  

เดือน มกราคม 2565 (คลิก)     
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (คลิก)
เดือน มีนาคม 2565 (คลิก)
เดือน เมษายน 2565 (คลิก)
 
เดือน พฤษภาคม 2565 (คลิก)   
เดือน มิถุนายน 2565 (คลิก)
เดือน กรกฎาคม 2565 (คลิก)     
เดือน สิงหาคม 2565 (คลิก) 

เดือน กันยายน 2565 (คลิก) 
เดือน ตุลาคม 2565 (คลิก)
เดือน พฤศจิกายน 2565 (คลิก) 
เดือน ธันวาคม 2565 (คลิก) 
 
 

เดือน มกราคม 2564 (คลิก)      
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (คลิก) 
เดือน มีนาคม 2564 (คลิก)        
เดือน เมษายน 2564 (คลิก)     
เดือน พฤษภาคม 2564 (คลิก) 
เดือน มิถุนายน 2564 (คลิก)    
เดือน กรกฎาคม 2564 (คลิก)   
เดือน สิงหาคม 2564 (คลิก) 
เดือน กันยายน 2564 (คลิก)  
เดือน ตุลาคม 2564 (คลิก)  
เดือน พฤศจิกายน 2564 (คลิก)  
เดือน ธันวาคม 2564 (คลิก)  
 


เดือน มกราคม 2563 (คลิก)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (คลิก) 
เดือน มีนาคม 2563 (คลิก)

เดือน เมษายน 2563 (คลิก)  
เดือน พฤษภาคม 2563 (คลิก) 
เดือน มิถุนายน 2563 (คลิก)  
เดือน กรกฎาคม 2563 (คลิก) 
เดือน สิงหาคม 2563 (คลิก)  
เดือน กันยายน  2563 (คลิก)  
เดือน ตุลาคม 2563 (คลิก) 
เดือน พฤศจิกายน 2563 (คลิก) 
เดือน ธันวาคม 2563 (คลิก)