สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาโปรดอ่านที่เนมู "เกี่ยวกับการศึกษา" หรือเมนู สำนักอบรมฯ/ฟังการบรรยาย ที่อยู่ด้านบน


 การเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 18.01.2024]


  • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)  [update 13.02.2024]
  • ขยายเวลาการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิกประกาศ)  [update 01.02.2024]


  • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)  [update 27.09.2023]
  • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก [update 25.10.2023]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแต่งกายของสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (คลิก [update 04.10.2023]

  • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)  [update 21.09.2023]

  • ประชาสัมพันธ์ : ผู้ที่จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตสามารถสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกรายละเอียด)  [update 06.07.2023]