• ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 11/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา  (คลิก [update 07.11.2023]