การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน


 จำหน่ายหนังสือ ลดราคาพิเศษ (กดคลิกเพื่อเข้าดูรายการหนังสือ) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา   
[update 04.01.2023] 


 ระบบสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาและนิตยสารบทบัณฑิตย์ออนไลน์ (คลิก)  
 [update 26.04.2021] 
เปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป  
[update 03.07.2023] 
 เปิดสั่งจองนิตยสารบทบัณฑิตย์ เล่มที่ 80 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 
[update 05.01.2024] 

รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2560 ตอน 1 - สารบาญ  

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2561 ตอน 1 - สารบาญ 
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2562 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2563 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2564 ตอน 1 - สารบาญ   
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2565 ตอน 1 - สารบาญ 
             ** หนังสือคำพิพากษาฎีกา ปี 2566 ตอน 1 - สารบาญ   [update 04.07.2024]
สมาชิกประเภทรับด้วยตนเอง สามารถมารับหนังสือได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร และสมาชิกประเภท จัดส่งไปรษณีย์ รอรับหนังสือได้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้  
             

รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2562 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2563 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2564 ตอน 1 - 4  

         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2565 ตอน 1 - 4    
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2566 ตอน 1 - 4   
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2567 ตอน 1 - 2   [update 04.07.2024]
สมาชิกประเภทรับด้วยตนเอง สามารถมารับหนังสือได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร และสมาชิกประเภทจัดส่งไปรษณีย์ รอรับหนังสือได้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้                      

เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

 ประกาศ ให้ผู้ที่สั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ประเภทแสดงความจำนงว่าจะมารับหนังสือด้วยตนเอง ให้มารับหนังสือภายในกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันหนังสือออกครบชุด (ตอน 1 - สารบาญ) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สั่งจอง หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์   [update 26.12.2019] 

   

 แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร
โทร. 02-887-6812 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112