1 ตุลาคม 2564 มอบนโยบายในการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนงาน