4 ตุลาคม 2564 เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานศาลฎีกา