5 ตุลาคม 2564 โครงการตรวจ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK