8 ตุลาคม 2564 เนติบัณฑิตยสภาจัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564