การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

การให้ความยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       วัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาในการเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (เจ้าของข้อมูล) ยินยอมให้เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลของสมาชิก ดังต่อไปนี้
       1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสมาชิก เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด สถานภาพ เป็นต้น
       2. รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมายเลขประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เป็นต้น
       3. รายละเอียดสําหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
       4. รายละเอียดในเอกสารต่าง ๆ ที่สมาชิกยินยอมมอบให้แก่เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น คําขอสมัครสมาชิก คำขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก คําร้องขอต่าง ๆ เป็นต้น
       5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

Cookie คืออะไร

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด ซึ่งประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเจ้าของข้อมูลเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของเจ้าของข้อมูล ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่เจ้าของข้อมูลชื่นชอบ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง ​ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง

 

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น ระบบ log in หรือการยืนยันตัวตนด้วย KYC

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก

  

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น   

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
  • เพื่อปรับปรุงบริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
  • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

  

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

  

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยเจ้าของข้อมูลสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

  

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้น หากเจ้าของข้อมูลเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย