การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อสามัญสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประเภททนายความ และประเภทบุคคลอื่น ไม่พบที่อยู่ในการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง (คลิกประกาศ [update 17.07.2024]
         -  ประเภททนายความ จำนวน 71 คน (คลิกดูรายชื่อ)
         -  ประเภทประเภทบุคคลอื่น จำนวน 274 คน (คลิกดูรายชื่อ)

กรุณาติดต่อรับบัตรเลือกตั้งได้ที่ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ โทร. 0 2887 6822 ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น.


    
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567  เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 (คลิกประกาศ)   [update 01.03.2024]

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้ง วิธีการรับสมัคร บุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 (คลิกประกาศ)  [update 23.01.2024]


 กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 (คลิก)  [update 18.01.2024]


  เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามา ปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา   4| | |เข้าสู่ระบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของท่านทางออนไลน์| | |3   

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ
โทร. 0-2887-6822 หรือ 0-2887-6801-7 กด 3 ต่อ 208