การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 

1. อ.พิศล พิรุณ วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ภาคค่ำ)


2. อ.ดร.กนก จุลมนต์ วิชา กฎหมายล้มละลาย


3. อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 2


4. อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 (ภาคค่ำ)


5. อ.ปณตพร  ชโลธร วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย


6. อ.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย


7. อ.อโนชา  ชีวิตโสภณ วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2


8. อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

        ภาคค่ำ


9. อ.วิชญะ  เครืองาม วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

        ภาคค่ำ


 10. อ.จิตฤดี  วีระเวสส์ วิชา วิ.อาญา ภาค 3-4


 11. อ.สุวิทย์ พรพานิช วิชา สัมมนา วิ.อาญา


 12. อ.จรัญ  ภักดีธนากุล  วิชา พยานหลักฐาน


 13. อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์  วิชา วิ.อาญา 1-2


14. อ.ธีรทัย  เจริญวงศ์  วิชา กฎหมายล้มละลาย


15. อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์  วิชา กฎหมายล้มละลาย