อบรมกฎหมายพิเศษ

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 2 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 21-05-64
อ. 7 ก.ย. 64 08.00 - 11.30 น. ทรัพย์-ที่ดิน อ.สมจิตร์ ทองศรี 02-09-64
พ. 8 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 9 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 21-05-64

  ​ 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 2 ก.ย. 64 18.00 - 19.50 น.  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
ส. 4 ก.ย. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 02-07-64
พฤ. 9 ก.ย. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 21-05-64
ส. 11 ก.ย. 64 09.00 - 10.20 น. กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 02-07-64
ส. 11 ก.ย. 64 10.30 - 11.50 น. กฎหมายอาญา ม.59-106  อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 02-07-64