ประกาศ
สมาชิกที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นสามัญสมาชิกเพื่อสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
และอัยการผู้ช่วย 
(สนามใหญ่), (สนามเล็ก), (สนามจิ๋ว)
ท่านสามารถยื่นขอรับรองสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ได้ที่
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์สำนักงานศาลยุติธรรมได้เลย
 
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์สำนักงานอัยการสูงสุดได้เลย
  
 บริการสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (Online)

ใบสมัครการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (กรณีมาติดต่อที่เนติบัณฑิตยสภา)


ใบคำร้องขอ (กรณีมาติดต่อที่เนติบัณฑิตยสภา)

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิก
โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208