การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

 

 


 
 
 ประกาศ

สมาชิกที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นสามัญสมาชิกเพื่อสมัครสอบ

  •  ผู้ช่วยผู้พิพากษา  ท่านสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ได้ที่
    ระบบรับสมัครสอบออนไลน์สำนักงานศาลยุติธรรม

https://ojc.coj.go.th  หรือ  https://coj.thaijobjob.com


  •  อัยการผู้ช่วย  ท่านสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ได้ที่
    ระบบรับสมัครสอบออนไลน์สำนักงานอัยการสูงสุด

www.ago.go.th หรือ www3.ago.go.th/cmiss หรือ https://ago-cmiss.thaijobjob.com

  
 บริการสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (Online)  
เนื่องจากระบบการจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิก สามัญสมาชิก สมาชิกวิสามัญ และค่าใบรับรองการเป็นสมาชิก ขัดข้อง แผนกทะเบียนสมาชิกฯ ขอให้สมาชิกดำเนินการจ่ายเงินผ่าน QR code หรือ Barcode (คลิกดูรายละเอียด)  
[update 04.04.2024]

ใบสมัครการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (กรณีมาติดต่อที่เนติบัณฑิตยสภา)


ใบคำร้องขอ (กรณีมาติดต่อที่เนติบัณฑิตยสภา)

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิก
โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208