การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

กองกลาง 

  หมายเลขโทรศัพท์
แผนกเลขาธิการ 02-887-6801-7 ต่อ 209, 217, 02-887-6823
แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ (การสมัครสมาชิก และขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อจดทะเบียนทนายความ,ใช้สมัครสอบผู้ช่วยฯ, ใช้สมัครสอบอัยการ) 02-887-6801-7 ต่อ 208, 02-887-6822
แผนกห้องสมุด 02-887-6801-7 ต่อ 302,303, 304, 02-887-6021
แผนกประชาสัมพันธ์ 02-887-6801-7 ต่อ 101, 02-887-6810
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 02-887-6801-7 ต่อ 102, 02-887-6832
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-887-6801-7 ต่อ 301, 02-887-6020


กองคลัง 

  หมายเลขโทรศัพท์
แผนกการเงิน 02-887-6801-7 ต่อ 210, 02-887-6824
แผนกบัญชีและงบประมาณ 02-887-6801-7 ต่อ 216, 02-887-6824
แผนกพัสดุ 02-887-6801-7 ต่อ 103, 02-887-6813
แผนกอาคาร สถานที่ และสโมสร 02-887-6801-7 ต่อ 107, 116, 444,  02-887-7036
กรณีฉุกเฉิน งานอาคารสถานที่ เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้  ติดต่อคุณอํานาจ พุ่มสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานและสโมสร 087-921-0461
   
ผู้ตรวจสอบภายใน 02-887-6801-7 ต่อ 114

           

กองสนับสนุน  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  หมายเลขโทรศัพท์
งานธุรการ  02-887-6801-7 ต่อ 411
แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร (รับสั่งจอง-สั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฏีกา และนิตยสารบัณฑิตย์ 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112, 02-887-6812
แผนกตำราและคำบรรยาย (รับสมัครจองคำบรรยาย, รับคำบรรยาย) 02-887-6801-7 ต่อ 106, 02-887-6814
แผนกสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ (ส.ช.น.) 02-887-6801-7 ต่อ 104, 108, 02-887-6811
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 02-887-6801-7 ต่อ 111, 02-887-6816
   

กองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  หมายเลขโทรศัพท์
แผนกธุรการ  02-887-6801-7 ต่อ 404, 02-887-6840
แผนกบริหารการศึกษา (ยืนเรื่องขอทุนการศึกษาประจำปี, ตารางการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต) 02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
แผนกทะเบียนและประเมินผล (ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า, ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเนติบัณฑิต) 02-887-6801-7 ต่อ 405, 02-887-6835
One Stop Service (รับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า สมัครเรียนภาคค่ำ ภาคทบทวน , ทำบัตรนักศึกษา,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนสอบ) 02-887-6801-7 ต่อ 403, 02-887-6833

 ติดต่อทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.