อบรมกฎหมายพิเศษ

กองกลาง 

  หมายเลขโทรศัพท์
แผนกเลขาธิการ 02-887-6801-7 ต่อ 209, 217, 02-887-6823
แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ (การสมัครสมาชิก และขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อจดทะเบียนทนายความ,ใช้สมัครสอบผู้ช่วยฯ, ใช้สมัครสอบอัยการ) 02-887-6801-7 ต่อ 208, 02-887-6822
แผนกห้องสมุด 02-887-6801-7 ต่อ 302,303, 304, 02-887-6021
แผนกประชาสัมพันธ์ 02-887-6801-7 ต่อ 101, 02-887-6810
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 02-887-6801-7 ต่อ 102, 02-887-6832
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-887-6801-7 ต่อ 301, 02-887-6020


กองคลัง 

  หมายเลขโทรศัพท์
แผนกการเงิน 02-887-6801-7 ต่อ 210, 02-887-6824
แผนกบัญชีและงบประมาณ 02-887-6801-7 ต่อ 216, 02-887-6824
แผนกพัสดุ 02-887-6801-7 ต่อ 103, 02-887-6813
แผนกอาคาร สถานที่ และสโมสร 02-887-6801-7 ต่อ 107, 116, 444,  02-887-7036
กรณีฉุกเฉิน งานอาคารสถานที่ เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้  ติดต่อคุณอํานาจ พุ่มสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานและสโมสร 087-921-0461
   
ผู้ตรวจสอบภายใน 02-887-6801-7 ต่อ 114

           

กองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  หมายเลขโทรศัพท์
แผนกธุรการ  02-887-6801-7 ต่อ 404, 02-887-6840
แผนกบริหารการศึกษา (ยืนเรื่องขอทุนการศึกษาประจำปี, ตารางการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต) 02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
แผนกทะเบียนและประเมินผล (ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า, ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเนติบัณฑิต) 02-887-6801-7 ต่อ 405, 02-887-6835
One Stop Service (รับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า สมัครเรียนภาคค่ำ ภาคทบทวน , ทำบัตรนักศึกษา,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนสอบ) 02-887-6801-7 ต่อ 403, 02-887-6833

       

กองสนับสนุน  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  หมายเลขโทรศัพท์
งานธุรการ  02-887-6801-7 ต่อ 411
แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร (รับสั่งจอง-สั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฏีกา และนิตยสารบัณฑิตย์ 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112, 02-887-6812
แผนกตำราและคำบรรยาย (รับสมัครจองคำบรรยาย, รับคำบรรยาย) 02-887-6801-7 ต่อ 106, 02-887-6814
แผนกสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ (ส.ช.น.) 02-887-6801-7 ต่อ 104, 108, 02-887-6811
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 02-887-6801-7 ต่อ 111, 02-887-6816
   

                                                        

อีเมล์สำหรับติดต่อ 

ผู้อำนวยการกองกลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองคลัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองบริการฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกเลขาธิการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกห้องสมุด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกประชาสัมพันธ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกการเงิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกบัญชีและงบประมาณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกพัสดุ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกอาคารสถานที่และสโมสร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกธุรการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกบริหารการศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกทะเบียนและประเมินผล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกตำราและคำบรรยาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ตรวจสอบภายในเนติบัณฑิตยสภา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.