เนติบัณฑิตยสภาจะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมความรู้และกำกับดูแลการประกอบอาชีพของนักกฎหมายให้มีคุณภาพกอปรด้วยจริยธรรมและเกียรติศักดิ์ตามมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ในหมู่นักกฎหมายและความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพกฎหมายให้มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งจะเน้นบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เป็นที่เห็นอย่างเด่นชัด