พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี               
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท โดยมีองคมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย (คลิก)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี               
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืออนุสรณ์เนติบัณฑิต (คลิก)
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 และสมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา นำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 และสมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
   ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรด้วย รวมจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรฯ ทั้งสิ้น 1,660 คน (คลิก)
นติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา            นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายเอกพงษ์ สารน้อย นายทะเบียนทนายความ นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล และนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566   เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (คลิก
ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศให้การต้อนรับคณะสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแห่งชาติฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  นายเอื้อน ขุนแก้ว ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ Mrs.Valerie Grimaud สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแห่งชาติฝรั่งเศส และคณะ  ในโอกาสเข้าพบและเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภาไทยและ เนติบัณฑิตยสภาแห่งชาติฝรั่งเศสที่อาจดำเนินการร่วมกันในภายภาคหน้า โดยมี นางวรนันยา ใช้เทียมวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1044 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประชุมฯ ครั้งที่ 1044 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)

 
พิธีบวงสรวงปลุกเสกชนวนมวลสารพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงปลุกเสกชนวนมวลสาร พระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 107 ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสัตยา อรุณธารี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา นายจรูญพงษ์ อินทจาร และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล อนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตรายฯ ร่วมพิธีฯ (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไพศาล บุญช้อน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไพศาล บุญช้อน บิดาของนางสาวณัชชา บุญช้อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองกลาง เนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลา 4 วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลในงานฌาปนกิจศพฯ โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีฯ ด้วย (คลิก)
เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาดูแลความเรียบร้อย
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566  นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ดูแลความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จออกไพที หน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เพื่อทรงเป็นประธานประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ มีนายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตนายกเนติบัณฑิตยสภา นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสมชาย จุลนิติ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะอนุกรรมการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

   อนึ่ง พระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 66.66 เซนติเมตร เนื้อสำริด มีนาคแปลงเป็นมนุษย์อยู่ 2 ข้าง จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดเนติบัณฑิตยสภาและเพื่อเป็นสิริมงคล ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรของเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษากฎหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไป (คลิก)
ให้การต้อนรับการดูงานของคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายและเกิดแรงจูงใจก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียนและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)