การสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 75  ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักด์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า (คลิก)


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกประทานพระเมตตาให้เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาและคณะอนุกรรมการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานความคืบหน้าในการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระเมตตาให้นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และคณะ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานความคืบหน้าในการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ จะมีการประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ต่อไป (คลิก)


นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1043
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประชุมฯ ครั้งที่ 1043 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา  นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายเอกพงษ์ สารน้อย นายทะเบียนทนายความ นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (คลิก)
เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณาจารย์ผู้บรรยาย ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566  นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาอาจารย์ผู้บรรยาย ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “การเรียน การสอนและการสอบเนติบัณฑิตในยุคปัจจุบัน” เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทั้งอาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารและพนักงาน ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมการอภิปราย (คลิก)
เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานแทนเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาในพิธีเปิดการสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566  นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานแทนเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาในพิธีเปิดการสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล” เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและให้นำศักยภาพที่ประจักษ์ของตนไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องเพชรสยาม ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี (คลิก)