การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน
 

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

           เนติบัณฑิตยสภา กำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราชการศาลยุติธรรมเป็นไปด้วยดี เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) ครั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ได้สนองพระราชประสงค์ในพระบรมราชชนก โดยได้จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นการส่วนพระองค์เมื่อ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) และมีการสอบไล่เป็นเนติบัณฑิตรุ่นแรกในปีเดียวกันนั้น ต่อมาในภายหลังจึงได้โอนโรงเรียนกฎหมายเป็นโรงเรียนหลวง สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีเสนาบดีเป็นผู้จัดการโรงเรียน

           ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบำรุงการศึกษา วิชากฎหมาย ทั้งการรักษาความประพฤติของทนายความ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2457 จึงได้พระราชทานบันทึกเรื่องเนติบัณฑิตยสภา ตลอดจนกำหนดหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภา และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ปรึกษากับสมเด็จกรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ อธิบดีศาลฎีกา พิจารณาร่างข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาที่ได้พระราชทานมา และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ข้างท้าย และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2457 (พ.ศ. 2458 นับตามปฏิทินปัจจุบัน) ได้พระราชทานข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา และทรงรับเนติบัณฑิตยสภาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนติบัณฑิตยสภาจึงถือเอาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2457 (พ.ศ. 2458) เป็นวันกำเนิดเนติบัณฑิตยสภา

           เมื่อปี พ.ศ. 2491 เนติบัณฑิตยสภาได้จัดตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดยได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2491 โดยมีหลักสูตรตามแบบอย่างของสภาการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประเทศอังกฤษ และมติของ เนติบัณฑิตยสภาสากล ซึ่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นภาคีอยู่ด้วย