ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดกับเสาไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเนติบัณฑิตยสภา
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้มอบหมายให้แผนกอาคาร สถานที่และสโมสรและแผนกพัสดุดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดกับเสาไฟฟ้าและที่ติดกับที่ดินข้างเคียงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเนติบัณฑิตยสภาให้เกิดความปลอดภัยแก่อาจารย์ผู้บรรยาย นักศึกษา พนักงานเนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่มาติดต่องานที่เนติบัณฑิตยสภา และป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นในช่วงที่อาจมีพายุฤดูร้อน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 และ 9 เมษายน 2566 ด้วย  (คลิก)
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.05 น. นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานเฉพาะกิจการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- รับทราบ Template-Risk Assessment and Treatment สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา โดยมี รศ.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธาน ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาโดยเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภามอบหมายให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศให้การต้อนรับผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้มอบหมายให้นายเอื้อน ขุนแก้ว ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr.Takuya Miyama ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต ระบบการสอบคัดเลือกข้าราชการตุลาการ การสอบใบอนุญาตว่าความของสภาทนายความ โดยมีว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นางวรนันยา ใช้เทียมวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1041
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ  นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งที่ 1041 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

  - รับทราบบัญชีงบเดือนและยอดเงินต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  - รายงานผลงานสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - กำหนดวันและเวลาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของเนติบัณฑิตยสภา  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566
  - พิจารณาการรับสมัครสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา
  - รายงานผลการคัดเลือกสถาบันเงินฝากของเนติบัณฑิตยสภา

  โดยมีนายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ รองเลขาธิการ เนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายสมชาย จุลนิติ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ปฏิคม นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง นายทะเบียน นายเอกพงษ์ สารน้อย          นายทะเบียนทนายความ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า นายธานี สิงหนาท กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเลขาธิการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)

ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศให้การต้อนรับผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  นายเอื้อน ขุนแก้ว ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Ms. Shirley Ng ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง และคณะ ในโอกาสเปิดตัวโครงการ “Resolve2Win” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประชาคมธุรกิจอาเซียนและเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจในอาเซียนเลือกฮ่องกงเป็นแพลตฟอร์มในการระงับข้อพิพาท โดยมีนางวรนันยา ใช้เทียมวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาโดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.35 น. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ในโอกาสศึกษาดูงานที่เนติบัณฑิตยสภาด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพด้านกฎหมายและเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยมีหัวหน้าส่วนงานบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ ได้เข้าชมห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนางสาวอัชญา รัตนตนุ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นำเยี่ยมชมห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา และเข้าชมพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  (คลิก)