นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งที่ 66 เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าของนักเรียนทุนฯ ประจำปี 2564 และนักเรียนทุนฯ ประจำปี 2565 รายงานความคืบหน้าของการประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาฐานะการเงินของกองทุนฯ ในการจัดส่งนักเรียนทุนฯ ไปศึกษาต่อในปี 2566 โดยมีนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าส่วนงานเลขาธิการ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1040
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งที่ 1040 เพื่อรับทราบบัญชีงบเดือนและยอดเงินต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภา ประจำเดือนมกราคม 2566 และรายงานผลงานสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และพิจารณาการรับสมัครสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา งบการเงินของ  เนติบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี พ.ศ. 2565 และประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 75 โดยมีนายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายสมชาย จุลนิติ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู  เหรัญญิก นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ปฏิคม นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายทะเบียน นายเอกพงษ์ สารน้อย นายทะเบียนทนายความ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า นายธานี สิงหนาท กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเลขาธิการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา 
(คลิก)