มอบดอกไม้แทนคำขอบคุณในวันเกษียณอายุ
วันที่ 30 กันยายน 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา มอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวชมพูนุท มหรรณพ นิติกร ชำนาญการ  นางสุกานดา เชื้อสมุทร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นางวิภาวี จิรบวร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ และนางสุรีย์พร ช้างจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ณ ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเนติบัณฑิตยสภาอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด (คลิก)

ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนติ
บัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งตามโครงการปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพ ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภาคนที่ 1 นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภาคนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมถ่ายภาพหมู่ก่อนปลูกต้นรวงผึ้งตามโครงการ “ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ณ บริเวณหน้าห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ (คลิก)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าสุขภาพแก่นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติและกระเช้าสุขภาพแก่นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าสุขภาพแก่นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภาและ  ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภา พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ในภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2564 ที่อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเนติบัณฑิตยสภา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้มาใช้บริการในอาคารเนติบัณฑิตยสภา และอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในอาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้
งนี้  (คลิก)
มอบโล่และเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่ผู้สอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565  นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่พร้อมเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธร จำนวน 10,000 บาท แก่นายศิรพัชร ตู้จินดา ผู้สอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติณฑิตยสภา
 (คลิก)