การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

 

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 77 ปีการศึกษา 2567  (คลิก)   [update 22.04.2024] 
 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)  [update 21.09.2023]
     

นักศึกษาใหม่ ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำ (คลิก) 
 


 


 

การลงทะเบียนเรียน
      (สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

           ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
      การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์(คลิก)

        [ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ]  [ลงทะเบียนเรียนภาคค่ำ] [สมัครสอบ] 
      [ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า
]  [ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ]  [คู่มือ]  [ขั้นตอน]

   สมัครเรียนภาคค่ำ
(สำหรับบุคคลภายนอก)

 

 

  ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 76 (คลิก)
   

 


ตารางสอน

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 76 (ภาคปกติ)  
  (คลิก
   [update 03.10.2023]

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 76 (ภาคค่ำ)
  (คลิก 
  [update 03.10.2023]


 

การเรียนการสอน

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การศึกษาภาคปกติ และภาคค่ำ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)  [update 22.11.2023]

 • คู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 แบบออนไลน์ (คลิก) / แบบไฟล์ PDF (คลิก)  [update 25.05.2023]  

  การสอบ

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาเข้าสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต (คลิก)  [update 21.09.2023]

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก)   [update 21.06.2023]  
 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พ.ศ. 2553  (คลิก) [update 14.03.2023]  

 • วิธีการจัดสอบ
 

 การสำเร็จการศึกษา


 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2566 นักศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่
  แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
 

   คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
            


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 6 ก.ค. 2566) (คลิก) [update 06.07.2023] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

  Download แบบฟอร์ม