อบรมกฎหมายพิเศษ

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์
 

 


 

การลงทะเบียนเรียน
      
(สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

 ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์
   สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์ (สำหรับบุคคลภายนอก)

 

  ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 74 (คลิก)

 


ตารางสอน

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 74 (ภาคปกติ)
  (คลิก) 
  [update 28.10.2021]  

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 74 (ภาคค่ำ)
  (คลิก) 
  [update 28.10.2021]  

 • ตารางสับเปลี่ยนการสอน ภาค 2 สมัยที่ 74  (คลิก) [update 17.01.2565] 
 

การเรียนการสอน


  การสอบ

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  (คลิก) [update 05.01.2022]
 • ประกาศ ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกประกาศ)[update 01.12.2021] 
 • ประกาศส่วนงานประเมินผล เรื่อง กำหนดรับสมัครสอบ ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิกประกาศ  [update 20.10.2021] 
 • ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิก) [update 23.04.2021]

 • วิธีการจัดสอบ
 

 การสำเร็จการศึกษา


 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2564 (คลิก) นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
 

   คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
       


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

  Download แบบฟอร์ม

 

 

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์
 

 


 

การลงทะเบียนเรียน
      
(สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

 ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์
   สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์ (สำหรับบุคคลภายนอก)

 

  ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 74 (คลิก)

 


ตารางสอน

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 74 (ภาคปกติ)
  (คลิก) 
  [update 28.10.2021]  

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 74 (ภาคค่ำ)
  (คลิก) 
  [update 28.10.2021]  

 • ตารางสับเปลี่ยนการสอน ภาค 2 สมัยที่ 74  (คลิก)  [update 09.12.2564] 
 

การเรียนการสอน


  การสอบ

 • แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก) [update 17.12.2021] 
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก)  [update 15.12.2021]
 • ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (คลิก) [update 15.12.2021] 
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก) [update 15.12.2021] 

 • ประกาศ ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกประกาศ)[update 01.12.2021] 
 • ประกาศส่วนงานประเมินผล เรื่อง กำหนดรับสมัครสอบ ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิกประกาศ  [update 20.10.2021] 
 • ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิก) [update 23.04.2021]

 • วิธีการจัดสอบ
 

 การสำเร็จการศึกษา


 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2564 (คลิก) นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
 

   คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
       


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

  Download แบบฟอร์ม