ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 25654
จำนวน 962 คน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประธานศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องอาจารย์ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประธานรัฐสภา อาคารรัฐสภา

ในการนี้ นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิตใหม่ สมัยที่ 74 ด้วย
(คลิก)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภากล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสมอมา (คลิก)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (คลิก)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี  2565 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (คลิก)

 
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการนี้ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ราชสกุลรพีพัฒน์ ข้าราชการศาลยุติธรรม และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย (คลิก)