พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภากล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสมอมา (คลิก)
 
บันทึกเทปการอ่านสารเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปการอ่านสารเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2565 ณ ห้องประธาน  ศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เพื่อให้นักกฎหมายและประชาชนน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการบันทึกเทปฯ ให้ (คลิก)

 
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา  นำนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนางสาวนารี ตัณฑเสถียร  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (คลิก)

 
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์    ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม อาจารย์ผู้สอนวิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า นายธานี สิงหนาท กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และนายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าด้วย ทั้งนี้ กรรมการผู้สอบปากเปล่า ผู้เข้าสอบปากเปล่า และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด (คลิก)