พิธีเปิดการฝึกอบรมแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินตอบแทนให้พนักงานเนติ
บัณฑิตยสภา
ในการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติผ่านโปรแกรมระบบ ERP และระบบ HR