บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา  นำนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา นายชาตรี สุวรรณินเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ      พวงชมภู เหรัญญิก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนางสาวนารี ตัณฑเสถียร กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (คลิก) 
แลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารองค์กรเนติบัณฑิตยสภา 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  นายเอื้อน ขุนแก้ว ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Jorg Menzer ในฐานะ Chair of the Section on Public and Professional Interest ของ International Bar Association ( IBA) ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2  อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารองค์กรเนติบัณฑิตยสภาและประสานความสัมพันธ์ระหว่าง IBA และเนติบัณฑิตไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ด้วย โดยมี นางวรนันยา ใช้เทียมวงษ์ และนายนันทน     อินทนนท์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมให้การต้อนรับด้วย
 (คลิก)
พิธีเปิดการฝึกอบรมแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินตอบแทนให้พนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติผ่านโปรแกรมระบบ ERP และระบบ HR
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน    ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินตอบแทนให้พนักงานเนติบัณฑิตยสภาในการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติผ่านโปรแกรมระบบ ERP และระบบ HR ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง คลัง ผู้อำนวยการกองบริการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเข้ารับการ ฝึกอบรมด้วย 
     โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ ERP และระบบ HR และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งเป็นการลดเวลาการตรวจสอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 
(คลิก)