รับมอบเงินสมทบทุนสงเคราะห์การศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา