ฟรี...ไฟล์เอกสาร

โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่ผ่านมา

  • หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.แพ่ง)
    อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

      1. ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.แพ่ง (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)
      2. หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ วิ.แพ่ง ช่วงที่ 1/3 อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด
      3. หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ วิ.แพ่ง ช่วงที่ 2/3 อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด  
      4. หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ วิ.แพ่ง ช่วงที่ 3/3 อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด