อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบริการทั่วไป  (คลิกประกาศ) [update 31.05.2021]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564 (คลิก)  [update 06.05.2021]