รับมอบเงินสมทบทุนสงเคราะห์การศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พรพานิช ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิต สมัยที่ 35 มอบเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์การศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ เป็นผู้รับมอบ (คลิก)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายสราวุธ เบญจกุล  นายทะเบียน นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าด้วย ทั้งนี้กรรมการผู้สอบปากเปล่า ผู้เข้าสอบปากเปล่า และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของทางราชการอย่างเคร่งครัด (คลิก)
ผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2563 เข้าพบเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาเพื่อรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์แน
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา อนุญาตให้นางสาวอลิสา รักบ้านเกิด ผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2563    เข้าพบเพื่อรายงานผลการเรียน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นำนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมชาย จุลนิติ์ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ และนางสาวนารี ตัณฑเสถียร กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวบทอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางวรรณี ทนินซ้อน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางวรรณี ทนินซ้อน มารดาของนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ศาลา 100 ปี ปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของทางราชการอย่างเคร่งครัด (คลิก)