สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 ประทานแผ่นโลหะทรงจารสำหรับใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้าง
พระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์