พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของ
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,090 คน (คลิก)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นโลหะทรงจารสำหรับใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำ
เนติ
บัณฑิตย
สภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา เฝ้ารับประทานแผ่นโลหะทรงจารสำหรับใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และประทานพระวโรกาสให้คณะ ประกอบด้วยนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิร
โรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายวุฒิพงศ์ เถาวัฒนะ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายทีปกร โกมลพันธ์พร ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการฯ ร่วมเฝ้า
โดยผู้เฝ้าทุกท่านได้รับการตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเฝ้า ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (คลิก)


เนติบัณฑิตยสภาจัดให้มีการสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2565
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาและนายศักดา
ช่วง
รังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 (ด้านหน้าแผนกประชาสัมพันธ์) อาคาร
เนติบัณฑิตยสภา โดยมีผู้อำนวยการกองกลางและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปด้วย (คลิก)