อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (คลิกประกาศ) [update 30.07.2021]

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา) ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564  (คลิก   [update 24.06.2021]