•  ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  (คลิกประกาศ)  [update 03-10-2022]