มอบโล่และเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่ผู้สอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ที่ 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่พร้อมเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธร จำนวน 10,000 บาท แก่นายนครินทร์ เลิศด้วยลาภ ผู้สอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ที่ 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน” แก่กรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกอง
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นำกรรมการ
เนติบัณฑิตยสภา นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2
นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการ
เนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายทองธาร
เหลืองเรืองรอง ปฏิคม นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ นายเอื้อน ขุนแก้ว
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายธานี สิงหนาท กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นางสาวนารี ตัณฑเสถียร กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง เข้ารับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)