เปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
ภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประธาน
ศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเนติบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก
สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ จำนวน 1,296 คน เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย (คลิก)
กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563
นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 1,296 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิก)
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องอาจารย์ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเนติบัณฑิตเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 1,296 คน (คลิก)
บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมาย
ในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรม
เนติบัณฑิต สมัยที่ 73  ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องทำงานประธานรัฐสภา ชั้น 10 อาคารรัฐสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์2565 โดยมีเนติบัณฑิตเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 1,296 คน (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางยกเฮ็ง แซ่ฉั่น
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย
นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธี
สวดพระอภิธรรมศพนางยกเฮ็ง แซ่ฉั่น มารดาของนางสาวเบญญภัทร เลขานุภานนท์
หัวหน้าส่วนงานบริหารการศึกษา และนางดวงพร เลขานุภานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาวัดละหาร
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธี
ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วย (คลิก)
ประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1028
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1
ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1028 โดยมี นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาและพิจารณาการรับสมัครสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
มอบโล่และเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธร
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มอบโล่และเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธร จำนวน 10,000 บาท แก่นางสาวฐานิชา ธนบุญงาม ผู้สอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)