รับมอบตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา รับมอบตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ด้วยระบบกรอง จำนวน 1 เครื่อง จากนายจักรภัทร ขำสำอางค์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ณ ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อนำไปให้บริการแก่นักศึกษาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา โดยมี ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย (คลิก)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม  นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดเนติบัณฑิตยสภา เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการ    สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ปฏิคม  นายปรเมศวร์   อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรฯ ผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (คลิก)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม  นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ปฏิคม หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรฯ นายธานี สิงหนาท กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   ผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดเนติบัณฑิตยสภา เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (คลิก)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม  นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (คลิก)
การจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างเนติบัณฑิตยสภา (กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย) มหาวิทยาลัยคอร์แนล และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างเนติบัณฑิตยสภา (กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย) มหาวิทยาลัยคอร์แนล โดย Jens David Ohlin คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  โดยมี นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร  รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

      สำหรับบันทึกข้อตกลง (MOA) ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 นับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับมหาวิทยาลัยคอร์แนลซึ่งจัดทำครั้งแรกเมื่อปี 2550 ในครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย โดยมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาตั้งแต่ปี 2560 
      วัตถุประสงค์หลักในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายความร่วมมือในการจัดส่งนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2565-2569 มีการขยายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยคอร์แนล และบุคลากรในหน่วยงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วย (คลิก) 
เนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน และนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร บิดาของ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เนติบัณฑิตยสภา ณ วัดไพชยนต์พลเสพย์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง เนติบัณฑิตยสภา และนางสาวธัญนันท์ ขวัญบัว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วย (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร บิดาของ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาพระราชวิริยาภรณ์ 1 วัดไพชยนต์พลเสพย์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วย (คลิก)

 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมยอดปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นเงิน 785,595.13 บาท (คลิก)