นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา รับมอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (คลิก)
นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 รับมอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (คลิก)
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 รับมอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาจัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  เนติบัณฑิตยสภาโดยความเห็นชอบของเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 4 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ส่งเสริมให้พนักงานเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้มีสุขภาพดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 101 คน (คลิก)
โครงการตรวจ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภาและแผนกประชาสัมพันธ์โดยความเห็นชอบของเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK) ให้กับบุคคลากร พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัยของเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 121 คน ผลปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ (คลิก)
เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคารวะและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา โดยมี ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีด้วย (คลิก)
รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา (คลิก)
  
มอบนโยบายในการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนงาน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการฯ ในการนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนงานของเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ด้วย (คลิก)