การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาโปรดอ่านที่เนมู "เกี่ยวกับการศึกษา" หรือเมนู สำนักอบรมฯ/ฟังการบรรยาย ที่อยู่ด้านบน


 การเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 18.01.2024]


  • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 77 ปีการศึกษา 2567  (คลิก)   [update 22.04.2024] 
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การจัดทำจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภาอิเล็กทรอนิกส์  (คลิก)  [update 11.04.2024] 
  • เนื่องจากระบบการจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิก สามัญสมาชิก สมาชิกวิสามัญ และค่าใบรับรองการเป็นสมาชิก ขัดข้อง แผนกทะเบียนสมาชิกฯ ขอให้สมาชิกดำเนินการจ่ายเงินผ่าน Barcode (คลิกดูรายละเอียด)  [update 04.04.2024]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปิดทำการ :: เนติบัณฑิตยสภาปิดทำการระหว่างวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากมีการจัดสัมมนาอาจารย์ผู้บรรยายและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ ยังสามารถใช้บริการทางระบบออนไลน์ได้ตามปกติ (คลิกประกาศ)   [update 13.03.2024]

  • การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด  [update 05.03.2024]

  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567   เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 (คลิกประกาศ)   [update 01.03.2024]
  • ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.. 2567 (คลิกประกาศและใบสมัคร)  [update 28.02.2024]

 


  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแต่งกายของสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (คลิก [update 04.10.2023]

  • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)  [update 21.09.2023]

  • ประชาสัมพันธ์ : ผู้ที่จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตสามารถสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกรายละเอียด)  [update 06.07.2023]