โปรดอ่าน ! ก่อนขอใบแจ้งการชำระเงิน

  1. การขอใบแจ้งการชำระเงินนักศึกษาเก่า  ภาคค่ำ  ภาคทบทวนและสมัครสอบจะต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

  2. ถ้านักศึกษาไม่พร้อมชำระเงิน  ไม่ควรบันทึกการลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

  3. หากวันสุดท้ายที่กำหนดให้ชำระเงิน ตรงกับวันหยุดทำการของไปรษณีย์หรือธนาคาร นักศึกษาจะไม่สามารถชำระเงินได้

  4. ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นเพียงการให้บริการเฉพาะการขอใบแจ้งการชำระเงิน และตรวจสอบ ผลการชำระเงินเท่านั่น  ยังไม่ถือว่าเป็นข้อมูลปัจจุบัน   เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินเข้ามาแล้ว ทางสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ต้องตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงินของท่านเสียก่อน  จึงจะทำการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบัน 

  5. หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ ให้นักศึกษาเข้าระบบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ "ข้อมูลการทำรายการ"  ว่าการชำระเงิน  เรียบร้อยหรือไม่  ถ้าการชำระเงินเรียบร้อยแล้วผลการจ่ายเงินจะปรากฏว่า "ยืนยันการจ่าย" ถือว่าการลงทะเบียนของ ท่านสมบูรณ์แล้ว

  6.   การชำระเงินสมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรเข้าสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต (ไม่ต้องส่งเอกสารการชำระเงินมาที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน)

  7.  กรณีการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า/ฟังคำบรรยายไม่ถูกต้อง ข้อมูลจะปรากฏว่า "รอการชำระเงิน" ให้ติดต่อกลับมาที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 404 หรือ 0-2887-6834 และส่งเอกสารการชำระเงินทางโทรสาร 0-2887-6839 หรือส่งทาง ไปรษณีย์มาที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (แผนกธุรการ)

  8. กรณี การชำระเงินสมัครสอบไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถพิมพ์บัตรเข้าสอบได้ข้อมูลจะปรากฏว่า "รอการชำระเงิน" ให้ติดต่อกลับมาที่แผนกสอบไล่ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 405 หรือ 0-2887-6835 และส่งเอกสารการชำระเงินทางโทรสาร 0-2887-6839 หรือ 0-2887-6835 หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (แผนกสอบไล่) ห้ามขีดฆ่าหรือแก้ไขใดๆ ในแบบฟอร์มการชำระเงิน

** หากมีรายใดในใบแจ้งการชำระเงินไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อแผนกสอบไล่ ก่อนนำไปชำระเงิน(กรณีสมัครสอบ) หากมีรายใดในใบแจ้งการชำระเงินไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อแผนกธุรการ ก่อนนำไปชำระเงิน(กรณีลงทะเบียน นักศึกษาเก่า /ฟังคำบรรยาย) ห้ามขีดฆ่าหรือแก้ไขใดๆ ในแบบฟอร์มการชำระเงิน หากมีรายใดในแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อแผนกสอบไล่ก่อนนำไปชำระเงิน