Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
เปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ในการนี้ เนติบัณฑิตจำนวน 1,600 คน ได้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย
กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72
นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 จานวน 1,600 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องเลขาธิการ-สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “หลักการ ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องอาจารย์ผู้บรรยายสานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยมีเนติบัณฑิตเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์จานวน 1,600 คน ในการนี้ นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องทางาน พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม อันดีงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (ด้านหน้าแผนกประชาสัมพันธ์) โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนงาน และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเพื่อทรงลงพระนามาภิไธย ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต

 สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564 (คลิก)  [update 06.05.2021]
 • ส่วนงานประเมินผล แจ้งนักศึกษาที่ทำการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564 ให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง (คลิกดูรายละเอียด) [update 03.05.2021] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนวันสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกดูรายละเอียด) [update 29.04.2021] 

  ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์ (คลิก) 
      >>  ขั้นตอนขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า
      >>  VDO แนะนำการขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า 
  [update 24.04.2021]

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์  (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 14 สิงหาคม 2564)  (คลิก)   [update 24.04.2021]
 • ประกาศส่วนงานประเมินผล เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 74 (คลิก)   [update 21.04.2021]  
 • กำหนดการเปิดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  ทั้งนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน (คลิก)   [update 20.04.2021]  
 • ประกาศ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ มีบริการรับสมัครสมาชิกและขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ ทางออนไลน์   https://member.thethaibar.or.th (คลิกเข้าสู่ระบบ)  เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านโปรดงดการเดินทางมาที่เนติบัณฑิตยสภา ตั้งวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกฯ โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208   [update 19.04.2021]  
 •  ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา  เปิดจำหน่ายข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 73 พร้อมธงคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816 (คลิกหน้าเพจศูนย์หนังสือฯ)   [update 16.04.2021]  
 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร)   [update 09.04.2021]

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบริการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร)   [update 09.04.2021]
 • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64 (คลิกดูรายละเอียด / คลิกเข้าสู่ระบบจองหนังสือรวมคำบรรยาย)   [update 07.04.2021]
 • ระกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปิดอาคารเนติบัณฑิตยสภา อาคารเดิม (บางส่วน) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 31.03.2021]

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา เพิ่มเติม (คลิกดูรายละเอียด [update 05.01.2021]

 • เพจ Facebook เนติบัฑิตสมัยที่ 72  (คลิกติดตามข่าวสาร)
  เพจ Facebook เนติบัณฑิตสมัยที่ 72 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ 72 มีจุดประสงค์หลักในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร กำหนดการ ระเบียบการแต่งตัวในวันอบรมจริยธรรม วันซ้อม วันพระราชทานปริญาบัตร รวมทั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ  [update 16.12.2020]