• เยี่ยมชมการเรียนการสอน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียน การสอนระดับเนติบัณฑิต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียน การสอนระดับเนติบัณฑิต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
 • ปลายทางชีวิต   เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสุจินต์ กิตยารักษ์ บิดานายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาใหญ่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยมีพลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสัก กอแสงเรือง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯและนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ไปร่วมพิธี
  ปลายทางชีวิต   เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสุจินต์ กิตยารักษ์ บิดานายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาใหญ่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยมีพลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสัก กอแสงเรือง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯและนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ไปร่วมพิธี
 • ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และ Mr.PHUNTSHO WANGDI อัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยมี Mr.DASHO RINZIN GYALTSHEN รองประธานศาลฎีกา
  ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และ Mr.PHUNTSHO WANGDI อัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยมี Mr.DASHO RINZIN GYALTSHEN รองประธานศาลฎีกา
 • คณะนักกฎหมายแห่งราชอาณาจักรภูฏานและผู้บริหารของเนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นสักขีพยาน
  คณะนักกฎหมายแห่งราชอาณาจักรภูฏานและผู้บริหารของเนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นสักขีพยาน
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 
                 รายข้อ (คลิก) 
                กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คลิก) 
              
  กลุ่มวิชากฎหมายอาญา (คลิก)
              
  ประกาศ การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า และการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 67 
              
 ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 หากไม่ยื่นภายในกำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
                 รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าจะประกาศภายในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557                          กำหนดสอบปากเปล่าในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557  ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  (รายละเอียดตามประกาศการขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า และการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 67)
               วันขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าต้องนำรูปถ่ายสวมครุยเนติบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ และชำระเงินค่าหนังสือรับรอง 50 บาท 
                หากพบ คำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล ผิดให้ติดต่อแผนกสอบไล่โดยด่วน โทร.0-2887-6835    [ update 22-10-2557]

แผนกตำราและคำบรรยาย แจ้งกำหนดการเปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557  (คลิก)    [07-10-2557]

ปิดหน้าต่างนี้