• บำเพ็ญกุศล นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  บำเพ็ญกุศล นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 • พิธีวางพวงมาลา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีด้วย
  พิธีวางพวงมาลา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีด้วย
 • วางพวงมาลา นายสุรพันธ์ ทิมกระจ่าง อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  วางพวงมาลา นายสุรพันธ์ ทิมกระจ่าง อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 • รวมพลังแห่งความภักดี ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมกิจกรรมด้วย
  รวมพลังแห่งความภักดี ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมกิจกรรมด้วย
 • เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาลายาและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์เนติบัณฑิตยสภา นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน และนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมให้การต้อนรับ
  เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาลายาและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์เนติบัณฑิตยสภา นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน และนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมให้การต้อนรับ
 • ให้การต้อนรับ Prof.Peter Duff แห่งคณะนิติศาสตร์ University of Aberdeen , Scotland เยี่ยมชมห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์เนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 12.00 นาฬิกา
  ให้การต้อนรับ Prof.Peter Duff แห่งคณะนิติศาสตร์ University of Aberdeen , Scotland เยี่ยมชมห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์เนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 12.00 นาฬิกา
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากร ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในการเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และค่าตอบแทน ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา โดยมีผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมสัมมนาด้วย
  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในการเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และค่าตอบแทน ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา โดยมีผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมสัมมนาด้วย
 • เปิดการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ทนายความอาสา ดร.ถวัลย์ รุยาพร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทนายความอาสาในโครงการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น. หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดำเนินคดี” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  เปิดการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ทนายความอาสา ดร.ถวัลย์ รุยาพร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทนายความอาสาในโครงการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น. หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดำเนินคดี” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้จัดให้มีการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ โดยมีท่านอาจารย์ชีพ จุลมนต์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากท่านสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Transfer Pricing” และ Professor Charles R. Irish จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายในหัวข้อ “Possible Revisions in Thailand’s National Tax Laws to Deal with Transfer Pricing Abuses” โดยมีอาจารย์จิรฉวี อินทจาร เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง เป็นผู้ร่วมบรรยายและแปล ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้จัดให้มีการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ โดยมีท่านอาจารย์ชีพ จุลมนต์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากท่านสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Transfer Pricing” และ Professor Charles R. Irish จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายในหัวข้อ “Possible Revisions in Thailand’s National Tax Laws to Deal with Transfer Pricing Abuses” โดยมีอาจารย์จิรฉวี อินทจาร เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง เป็นผู้ร่วมบรรยายและแปล ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 แผนกตำราและคำบรรยาย ขยายเวลาเปิดจองหนังสือรวมคำบรรยายในวันที่ 7-8-9  ธ.ค. 59  (คลิกดาวน์โหลดใบจอง)    [update 06-12-2559]

 ประกาศ เรื่อง เตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 (คลิกประกาศ)      [update 02-12-2559]

   (ฉบับแก้ไข) กำหนดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 68   กำหนดฝึกซ้อมการรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต  และงานพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68  (คลิกดาวน์โหลดประกาศและ กำหนดการ แก้ไข ณ วันที่ 28/11/59 ) / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการการศึกษา โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 406 หรือ 0-2887-6836     [update 28-11-2559]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 (คลิก) //สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405     [update 02-12-2559]

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาโปรดติดต่อแผนกสอบไล่ ด่วน โทร. 0-2887-6835
1. นายนพรัตน์ พู่เกษม  
2. นางสาวพิมพร  ลีบุตรา     [update 28-11-2559]

ปิดหน้าต่างนี้