• มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้การเรียนระดับ เนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
  เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้การเรียนระดับ เนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
 • เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   นางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้านมัสการ พระโสภณธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อหารือการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ ห้องรับรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
  เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   นางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้านมัสการ พระโสภณธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อหารือการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ ห้องรับรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
 • ศึกษาดูงาน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558
  ศึกษาดูงาน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558
 • การแสดงสาธิตศาลจำลอง   นายสัก กอแสงเรือง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดแสดงสาธิตศาลจำลอง เรื่อง “การพิจารณาคดีใน ศาลแรงงาน” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  การแสดงสาธิตศาลจำลอง   นายสัก กอแสงเรือง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดแสดงสาธิตศาลจำลอง เรื่อง “การพิจารณาคดีใน ศาลแรงงาน” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • กล่าวเปิดการเสวนา   พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “แยกงานสอบสวนคดีอาญาออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ประชาชนได้หรือเสีย ?” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
  กล่าวเปิดการเสวนา   พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “แยกงานสอบสวนคดีอาญาออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ประชาชนได้หรือเสีย ?” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
 • ขอความร่วมมือสมาชิกการประชุมครั้งที่ 933 - 934 โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ E-Certificate ที่ Call center : โทร 02–257-7299 สามารถตรวจสอรายชื่อและรายละเอียดได้ (คลิกที่รูป)
  ขอความร่วมมือสมาชิกการประชุมครั้งที่ 933 - 934 โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ E-Certificate ที่ Call center : โทร 02–257-7299 สามารถตรวจสอรายชื่อและรายละเอียดได้ (คลิกที่รูป)
 • เยี่ยมชมการเรียนระดับเนติบัณฑิต   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
  เยี่ยมชมการเรียนระดับเนติบัณฑิต   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ให้การต้อนรับ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
  ให้การต้อนรับ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ 0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ 0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
 • สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับ   ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2557 อาจารย์อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ประธานคณะทำงานคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับ   ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2557 อาจารย์อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ประธานคณะทำงานคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มอบประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่น
  มอบประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่น
 • ศึกษาดูงาน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน
  ศึกษาดูงาน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน
 • จากอดีตถึงปัจจุบัน   นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 938 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2457 ณ ห้องเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดย เจ้าพระยาอภัยราชา (ม.ร.ว.ลบ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม
  จากอดีตถึงปัจจุบัน   นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 938 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2457 ณ ห้องเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดย เจ้าพระยาอภัยราชา (ม.ร.ว.ลบ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม
 • ศึกษาดูงาน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  ศึกษาดูงาน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา
  ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา และร้านค้าสวัสดิการเนติบัณฑิตยสภา ปิดบริการชั่วคราวจำหน่ายหนังสือและสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2558 เพื่อเช็คสต๊อก  // ติดต่อสอบถาม โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816   [update 23-03-2558]

 ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
 เปิดบริการ วันที่ 7 - 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา
 ปิดบริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 และตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2558 ห้องสมุดปิดให้บริการเพื่อปรับปรุง (เปิดบริการห้องอ่านหนังสือชั่วคราวในระหว่างวันศุกร์ที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา) / มีข้อสงสัย โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 302 หรือ 0-2887-6830     [update 23-03-2558]

 แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2  สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557  (คลิก)    [update 12-03-2558] 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศ สำหรับนิสิต นักศึกษา ทนายความ ผู้เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย (คลิกดาวน์โหลดประกาศ) 

ปิดหน้าต่างนี้