• มอบนโยบาย หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมประชุมด้วย
  มอบนโยบาย หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมประชุมด้วย
 • ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา, นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนกร่วมวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาและเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา, นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนกร่วมวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาและเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เข้าเยี่ยมคารวะ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
  เข้าเยี่ยมคารวะ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
 • เข้าเยี่ยมคารวะ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
  เข้าเยี่ยมคารวะ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
 • เข้าเยี่ยมคารวะ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
  เข้าเยี่ยมคารวะ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
 • มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายสัตยา อรุณธารี กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
  มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายสัตยา อรุณธารี กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
 • มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
  มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
 • มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายชีพ จุลมนต์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
  มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายชีพ จุลมนต์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
 • มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
  มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
 • มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
  มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภาแก่นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบระหว่างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  ลงนามบันทึกข้อตกลงรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบระหว่างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ประกาศ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อช็กสต๊อกหนังสือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้    [update 20-09-2559]

 บทบัณฑิตย์นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้จัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 คือวารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)    [update 19-09-2559]

แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559  (คลิก)   //สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่แผนกสอบไล่  โทร.0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405     [update 05-09-2559]

ประกาศ แผนกทะเบียนนักศึกษา ปิดรับทำบัตรนักศึกษาทุกประเภททางไปรษณีย์ชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากใกล้วันสอบนักศึกษาจะรับบัตรไม่ทัน (เปิดรับอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป) //สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403   [update 05-09-2559]

ปิดหน้าต่างนี้