print

ระเบียบการใช้ห้องสมุด


1. เวลาให้บริการ

เปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น.
หยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์
*หมายเหตุ
งานบริการยืม-คืนหนังสือ และ งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 18.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น.
หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันปิดห้องสมุดเพื่อปรับปรุงงาน

2. ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการของห้องสมุด

 • สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาทุกประเภท
 • เจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภา
 • บุคคลภายนอกที่อยู่ในดุลพินิจของบรรณารักษ์และเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา

3. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้เรียบร้อย

 • สุภาพสตรี สวมกระโปรงและห้ามสวมรองเท้าแตะ
 • สุภาพบุรุษ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
โปรดสำรวมกริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น

4. การใช้ห้องสมุด

 • กรุณาปิดเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือและห้ามคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • ห้ามจองที่นั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด
 • ห้ามนำอาหารหรือของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด และห้ามสูบบุหรี่
 • กระเป๋าใส่หนังสือ ถุง และสิ่งของอื่น ๆ ให้ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์รับฝากกระเป๋า
 • ห้ามตัด ฉีก หรือทำลายหนังสือในห้องสมุด
 • ห้ามนำหนังสือออกนอกห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียบ หนังสืออ้างอิงที่มีตัวอักษร "อ" หรือ "R" ปรากฏอยู่ ห้ามนำออกนอกห้องสมุดโดยเด็ดขาด
 • การยืมหนังสือ ผู้ยืมจะต้องใช้บัตรห้องสมุดของตนเอง จะยืมบัตรของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้

5. การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดจะต้องใช้เอกสาร ดังนี้
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา (เฉพาะภาคี)
 3. บัตรประจำตัวทนายความ (กรณีสมาชิกวิสามัญ)
 4. บัตรประจำตัวสมาชิกวิสามัญ และบัตรประจำตัวสามัญสมาชิก

6. การต่ออายุบัตรแต่ละครั้ง

ภาคีสมาชิก เริ่ม 1 มิถุนายน สิ้นสุด 31 พฤษภาคม ของแต่ละปีการศึกษา
วิสามัญและสามัญสมาชิก เริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

7. ระเบียบการยืมหนังสือห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2541

 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2541 เป็นต้นไป
 2. ผู้มีสิทธิยืมหนังสือคือ
  - สามัญสมาชิก - สมาชิกวิสามัญ - ภาคีสมาชิก
 3. จำนวนเล่มที่ยืมได้แต่ละครั้งและกำหนดระยะเวลายืม
  1. 3.1 สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ ยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม ในเวลา 10 วัน
  2. 3.2 ภาคีสมาชิก ยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม ในเวลา 7 วัน
 4. ค่าปรับในกรณีไม่ส่งหนังสือคืนภายในกำหนดหรือทำหนังสือหาย
  1. 4.1 กรณีไม่ส่งหนังสือคืนภายในกำหนดให้ปรับอัตราเล่มละ 3 บาทต่อวัน นับแต่วันที่เกินกำหนดเป็นต้นไป
  2. 4.2 กรณีทำหนังสือหายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน เพื่อ
   1. 4.2.1 ชำระค่าปรับที่ทำหนังสือหายเล่มละ 50 บาท และ
   2. 4.2.2 ให้ซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ฉบับที่พิมพ์ครั้งล่าสุดมามอบให้แก่ห้องสมุด หากไม่สามารถกระทำได้และหนังสือดังกล่าวในวรรคแรกไม่มีจำหน่ายในขณะนั้น ให้ยืมหนังสือ ชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกันจากห้องสมุดไปถ่ายสำเนาและเย็บเล่ม โดยทำปกให้เรียบร้อย มามอบให้แก่ห้องสมุด ในกรณีตามวรรคแรกหรือวรรคสองจะต้องชำระค่าปรับในอัตราเล่มละ 3 บาทต่อวัน นับแต่วันที่เกินกำหนดส่งคืนเป็นต้นไปด้วย
 5. กรณีไม่ยอมชำระค่าปรับหรือไม่ยอมดำเนินตาม ข้อ 4.2.2 ห้องสมุดจะดำเนินการตามข้อ 25 ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ดังนี้
  "สมาชิกผู้ใด ไม่ชำระหนี้ใด ๆ แก่เนติบัณฑิตยสภาให้เหรัญญิกแจ้งตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 44 ให้ชำระภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ถือว่าได้รับแจ้ง ถ้าสมาชิกผู้นั้นไม่ชำระภายในกำหนด ก็ให้เหรัญญิกแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ให้ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถือว่าได้รับแจ้งครั้งที่ 2 และถ้าสมาชิกผู้นั้นยังไม่ชำระ ทั้งไม่ชี้แจงแสดงเหตุให้เป็นที่พอใจ คณะกรรมการมีอำนาจให้ถอนชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนได้"