print

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2

 

เอกสาร power point ต้องใช้ Microsoft office 2007 ขึ้นไป ในการเปิดดู

1.  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  อาจารย์พิศล  พิรุณ (ภาคค่ำ)

  2.  กฎหมายล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ)  อาจารย์วิรัตน์  วิศิษฎ์วงศกร (ภาคทวบทวน) 

  3. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  อาจารย์ธนรัตน์ ทั่งทอง

  4. พยานหลักฐาน  อาจารย์พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น

  5. วิ.แพ่ง 4  อาจารย์วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

  6. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมัคร เชาวภานันท์

  7. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

  8. วิแพ่ง ภาค 2  อ.อินทิรา ฉิวรัมย์ 

  9. วิแพ่ง ภาค  4  อ.นริทร ตั้งศรีไพโรจน์

  10.กฎหมายล้มละลาย (ม.1-90)  อ.ดร.กนก จุลมนต์

  11.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อ.สมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล

  12.การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย   ศ.(พิเศษ)ไชยวัฒน์ บุนนาค

  13.กฎหมายล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ)  อ.เอื้อน ขุนแก้ว

  14. สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

  15. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์

  16. วิชาว่าความและการถามพยาน  อ.สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

  17. วิชาระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  อ.ธานิศ เกศวพิทักษ์