print

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2

1.  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  อาจารย์พิศล  พิรุณ (ภาคค่ำ)

 • พระธรรมนูญศาลยุุติธรรม หมวด 1 , 2    

  2.  กฎหมายล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ)  อาจารย์วิรัตน์  วิศิษฎ์วงศกร (ภาคทวบทวน) 

  • ครั้งที่ 1  
  • ครั้งที่ 2  
  3. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  อาจารย์ธนรัตน์ ทั่งทอง

  • การจับ  (19 ม.ค.57)
  • การค้น (16 ก.พ.57)
  • การขัง (9 มี.ค.57)

  4. พยานหลักฐาน  อาจารย์พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น

  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2

  5. วิ.แพ่ง 4  อาจารย์วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

  • ครั้งที่ 1
  • ครั้งที่ 2
  • ครั้งที่ 3
  • ครั้งที่ 4

  6.การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมัคร เชาวภานันท์

  • ครั้งที่ 1