print

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา : The Thai Bar Library

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
เปิดบริการ วันที่ 7 - 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา
ปิดบริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
และตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2558 ห้องสมุดปิดให้บริการเพื่อปรับปรุง (เปิดบริการห้องอ่านหนังสือชั่วคราวในระหว่างวันศุกร์ที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา)
---สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบรรณารักษ์และห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6830 หรือ
0-2887-6801-7 ต่อ 301---

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ได้ทำการพัฒนาบริการสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ e-Library ขณะนี้สามารถให้บริการ ด้าน e-Service และบริการค้นหารายชื่อหนังสือ ผ่านระบบ ELIB ได้แล้ว

แนะนำห้องสมุด

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา เป็นห้องสมุดเฉพาะทาง ประเภท ห้องสมุดกฎหมาย (Law Library) โดยเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือตำรา บทความ หนังสือเก่าและหนังสือหายาก ต่างๆ อาทิเช่น โค๊ดอาญา, คำพิพากษาฎีกา ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) เป็นต้น

โครงการอนุรักษ์หนังสือเก่า

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์หนังสือเก่า ที่มีคุณค่า ทั้งในรูปแบบ e-book และเอกสาร ซึ่งทำให้สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้โดยไม่กระทบต่อต้นฉบับเดิม ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุด

รายชื่อหนังสือหายาก


ตำรากฎหมายในประเทศไทย
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

ประวัติความเป็นมาของหนังสือหายาก

ดูได้จาก “ตำรากฎหมายในประเทศไทย,” โดย หยุด แสงอุทัย, ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ หยุด แสงอุทัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้า พลับพลาอิศริยากรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2523 (น. 162-219), กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2523.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

02-8876021 ,02-8876801-9
ต่อ 301 หัวหน้าห้องสมุด
ต่อ 302 บริการยืม-คืน และ บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ต่อ 303 บริการค้นหาพระราชบัญญัติ


Link ห้องสมุด