อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร. 0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 303
"เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ในการนี้ ได้บรรยายและชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต
"ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอน"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาได้สมัครเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
"เข้าเยี่ยมคารวะ"
Prof.Austen L.Parrish คณบดีของ The Maurer School of Law, Indiana University เข้าเยี่ยมคารวะนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อหารือเรื่องการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับ Indiana University ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศเนติบัณฑิตยสภา ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง นายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
"เปิดกิจกรรมศาลจำลอง"
ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การถามค้านพยานในศาล” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการเรียนการสอนวิชาว่าความ
"เทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ภาค 2 สมัยที่ 71"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ภาค 2 สมัยที่ 71 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ นายคณิตศร์ คงทอง อัยการจังหวัดผู้ช่วยประจำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาบรรยายเนื้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
menu studen4