อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72

1. อ.พิศล พิรุณ วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ภาคค่ำ)

2. อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล วิชา วิ.แพ่ง ภาค 3 (ภาคค่ำ)

3. อ.ดร.กนก จุลมนต์ วิชา กฎหมายล้มละลาย (ภาคค่ำ)

 ภาคปกติ

4. อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4 (ภาคค่ำ)

5. อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 (ภาคค่ำ)

 

6. อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4 (ภาคทบทวน)

7. อ.ปณตพร  ชโลธร วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย