อบรมกฎหมายพิเศษ

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71

1. อ.พิศล พิรุณ วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ภาคค่ำ)

2. อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล วิชา วิ.แพ่ง ภาค 3 (ภาคค่ำ)

3. อ.ดร.กนก จุลมนต์ วิชา กฎหมายล้มละลาย (ภาคค่ำ)

4. อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4 (ภาคค่ำ)