สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอบรมในวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)เวลา 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง) (คลิกดูรายละเอียด)
 •  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
 •  

   4. อาจารย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น  กฎหมายแรงงาน


   5. อาจารย์ อธิคม อินทุภูติ 


   6. อาจารย์ ชัชชม  อรรฆภิญญ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญา

   7. อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  หุ้นส่วน-บริษัท

    


   8. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา  อาญา ม.209-287,367-398

   

   9. อาจารย์ นาถสินี  ยุติธรรมดำรง  นิติกรรม

   10. อาจารย์ ธนรัตน์  ทั่งทอง  รัฐธรรมนูญ

   11. อาจารย์ สุจินต์  เจนพาณิชพงศ์