เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 71

 1. อาจารย์ วิวัฒน์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ (ภาคค่ำ) ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

    เอกสารประกอบการบรรยายทบทวน วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

 

 


 2. อาจารย์.ดร.เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์ กฎหมายภาษีอากร


 3. อาจารย์.รศ.มานิตย์  จุมปา กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 

 4. อาจารย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น  กฎหมายแรงงาน


 5. อาจารย์ อธิคม อินทุภูติ 


 6. อาจารย์ ชัชชม  อรรฆภิญญ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญา

 7. อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  หุ้นส่วน-บริษัท

  


 8. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา  อาญา ม.209-287,367-398


 

 9. อาจารย์ นาถสินี  ยุติธรรมดำรง