อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72

 1. อาจารย์ วิวัฒน์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ (ภาคค่ำ) ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

       

        ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ทบทวนวันอาทิตย์)


  2. อาจารย์ ชัชชม  อรรฆภิญญ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญา


 3. อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  หุ้นส่วน-บริษัท


  4. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา  อาญา ม.288-366/4


  5. อาจารย์ อิสรา  วรรณสวาท  กฎหมายแรงงาน


  6. อาจารย์ ธนรัตน์  ทั่งทอง  รัฐธรรมนูญ


   7. อาจารย์ อธิคม  อินทุภูติ  กฎหมายรัฐธรรมนูญ


  8. อาจารย์ วัชระ เนติวาณิชย์  ละเมิด


  9. อาจารย์ เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์  กฎหมายภาษีอากร


10. อาจารย์ ภัทรศักดิ์  วรรณแสง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

11. อาจารย์ มานิตย์  จุมปา  กฎหมายรัฐธรรมนูญ


 12. อาจารย์ พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น  กฎหมายแรงงาน


 

 12. อาจารย์ นาถสินี  ยุติธรรมดำรง  วิชา นิติกรรม


  13. อาจารย์ วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ  วิชา กฎหมายแรงงาน

  14. อาจารย์ ดร. ฉันทนา เจริญศักดิ์  วิชา กฎหมายแรงงาน