การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 15 ก.ค. 63 12.30 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 13-07-63
พ. 15 ก.ค. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 13-07-63
พฤ. 16 ก.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พ. 22 ก.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์  13-07-63
พ. 22 ก.ค. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 13-07-63
พฤ. 23 ก.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พ. 29 ก.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 13-07-63
พ. 29 ก.ค. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 13-07-63
พฤ. 30 ก.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พ. 5 ส.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 13-07-63
พ. 5 ส.ค. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 13-07-63
พฤ. 6 ส.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พฤ. 13 ส.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พ. 19 ส.ค. 63 12.30 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 13-07-63
พ. 19 ส.ค. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 13-07-63
พฤ. 20 ส.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พ. 26 ส.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 13-07-63
พ. 26 ส.ค. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 13-07-63
พฤ. 27 ส.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 02-06-63
พ. 2 ก.ย. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 13-07-63
พ. 2 ก.ย. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 13-07-63
พฤ. 3 ก.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 02-06-63
พ. 9 ก.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 13-07-63
พ. 9 ก.ย. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.(พิเศษ) ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 13-07-63
พฤ. 10 ก.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 02-06-63

   

 ​

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ.14 ก.ค. 63  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
 พ. 15 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  25-05-63
พฤ. 16 ก.ค. 63  18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
ส. 18 ก.ค. 63  09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา  03-07-63
อ. 21 ก.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พ. 22 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พฤ. 23 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  25-05-63
ส. 25 ก.ค. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 25-06-63
พ. 29 ก.ค. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 30 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
ส. 1 ส.ค. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 25-06-63
อ. 4 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398  อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
พ. 5 ส.ค. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พฤ. 6 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  25-05-63
ส. 8 ส.ค. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 25-06-63
อ. 11 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พฤ. 13 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
ส. 15 ส.ค. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 25-06-63
 อ. 18 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
พ. 19 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 20 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  25-05-63
ส. 22 ส.ค. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 25-06-63
อ. 25 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พ. 26 ส.ค. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
 พฤ. 27 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
ส. 29 ส.ค. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 25-06-63
อ. 1 ก.ย. 63  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
พ. 2 ก.ย. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 3 ก.ย. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  25-05-63
ส. 5 ก.ย. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 25-06-63
 อ. 8 ก.ย. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พ. 9 ก.ย. 63 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พ. 9 ก.ย. 63 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 10 ก.ย. 63 18.00 - 18.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
พฤ. 10 ก.ย. 63  19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  25-05-63 
ส. 12 ก.ย. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 25-06-63

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
  .