ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 71

ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561

เวลา 14.20 - 16.00 น.

วิชา ละเมิด   โดยอาจารย์ไสลเกษ  วัฒนพันธุ์     

    ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2561

เวลา 14.20 - 16.00 น.

วิชา ละเมิด   โดย ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ.21 มิ.ย 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 11-06-61
จ.25 มิ.ย. 61 14.20 - 16.00 น. ละเมิด อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 28-05-61
พฤ.28 มิ.ย. 61  12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา  อ.บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์  21-05-61
ศ.29 มิ.ย. 61 08.00 - 11.30 น. กฎหมายปกครอง ศ.(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ 28-05-61
พฤ.5 ก.ค. 61  12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์  อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์  21-05-61
พฤ.12 ก.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 21-05-61
อ.17 ก.ค. 61  12.30 - 14.10 กฎหมายลิขสิทธิ์  อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์  21-05-61
พฤ.19 ก.ค. 61  12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร  อ.ไมตรี สุเทพากุล  21-05-61
พฤ.26 ก.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
พฤ.2 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
อ.7 ส.ค. 61 14.20 - 16.00 น. หุ้นส่วน - บริษัท ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร 21-05-61
พฤ.9 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
พฤ.16 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
พฤ.23 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
พฤ.30 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
พฤ.6 ก.ย.61  12.30 - 14.10 น  กฎหมายเครื่องหมายการค้า  อ.ไมตรี สุเทพากุล  21-05-61
         

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 71

ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 ถึง วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 17.00 - 17.50 น.

วิชา กฎหมายแรงงาน  โดย อาจารย์อิสรา  วรรณสวาท

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ.18 มิ.ย 61 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธ์ุ 28-05-61
อ.19 มิ.ย. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประภา 28-05-61
อ.19 มิ.ย. 61 19.00 - 19.50 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศ.(พิเศษ) ภัทรศักดิ์ วรรณแสง 28-05-61
พ.20 มิ.ย. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 17-05-61
พฤ.21 มิ.ย. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์ 21-05-61
ศ.22 มิ.ย. 61 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ 28-05-61
ส.23 มิ.ย. 61 11.00 - 11.50 น. นิติกรรม - สัญญา อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 28-05-61
ส.23 มิ.ย. 61 14.30 - 16.45 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ 28-05-61
จ.25 มิ.ย.61 17.00 - 17.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ 28-05-61
จ.25 มิ.ย. 61 17.00 - 17.50 น. นิติกรรม - สัญญา อ.นรินทร ตั่งศรีไพโรจน์ 28-05-61
จ.25 มิ.ย. 61 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 28-05-61
อ.26 มิ.ย.61  17.00 - 19.50 น.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศ.(พิเศษ) ภัทรศักดิ์ วรรณแสง  28-05-61
พ.27 มิ.ย.61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 17-05-61
พฤ.28 มิ.ย. 61 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต 21-05-61
ศ.29 มิ.ย. 61 17.00 - 17.50 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ 28-05-61
ส.30 มิ.ย. 61 11.00 - 11.50 น. นิติกรรม - สัญญา อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 28-05-61
ส.30 มิ.ย. 61 13.00 - 13.50 น. นิติกรรม - สัญญา อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 28-05-61
ส.30 มิ.ย. 61 14.00 - 16.45 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ 28-05-61
จ.2 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ 28-05-61
อ.3 ก.ค. 61 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร  รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย  28-05-61
อ.3 ก.ค. 61 19.00 - 19.50 น.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศ.(พิเศษ) ภัทรศักดิ์ วรรณแสง  28-05-61
พ.4 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 17-05-61
ศ.6 ก.ค. 61 17.00-17.50 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ 28-05-61
ส.7 ก.ค. 61 11.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ 28-05-61
ส.7 ก.ค. 61 13.00 - 13.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ 28-05-61
ส.7 ก.ค. 61 14.00 - 16.45 น. หนี้ รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 28-05-61
จ.9 ก.ค. 61 17.00 - 17.50 น. นิติกรรม  - สัญญา อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 06-06-61
จ.9 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 28-05-61
อ.10 ก.ค. 61 17.00 - 17.50 น. กฎหมายภาษีอากร รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 28-05-61
อ.10 ก.ค. 61  18.00 - 19.50 น.  กฎหมายภาษีอากร  อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  28-05-61
พ.11 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายปกครอง ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์  17-05-61
ศ.13 ก.ค 61 17.00 - 18.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.พฤฒิพร เนติโพธิ์ 05-06-61
ส.14 ก.ค. 61 08.00 - 10.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์ 11-06-61
ส.14 ก.ค. 61 11.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กล่ินรัตน์ 28-05-61
ส.14 ก.ค. 61  13.00 - 13.50 น.  กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208  อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์  28-05-61 
ส.14 ก.ค. 61  14.00 - 15.20 น. หนี้  รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 28-05-61 
จ.16 ก.ค. 61 17.00 - 17.50 น. นิติกรรม - สัญญา อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 06-06-61
จ.16 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ 28-05-61
อ.17 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ 28-05-61
พ.18 ก.ค. 61  18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง  ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์  17-05-61
ศ.20 ก.ค. 61 17.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.พฤฒิพร เนติโพธิ์ 05-06-61
ส.21 ก.ค. 61 08.00 - 09.20 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 11-06-61
ส.21 ก.ค. 61 09.30 - 10.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 11-06-61
ส.21 ก.ค. 61 11.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ 28-05-61
ส.21 ก.ค. 61 13.00 - 13.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ 28-05-61
ส.21 ก.ค. 61 14.00 - 15.20 น. หนี้ รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 28-05-61
จ.23 ก.ค. 61 17.00 - 17.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ 28-05-61
จ.23 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 28-05-61
อ.24 ก.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประภา  28-05-61 
พ.25 ก.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 17-05-61
อ.31 ก.ค. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประภา 28-05-61
พ.1 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
ส.4 ส.ค. 61 11.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ 28-05-61
ส.4 ส.ค. 61 13.00 - 13.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กล่ินรัตน์ 28-05-61
ส.4 ส.ค. 61 14.00 - 15.20 น. หนี้ รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 28-05-61
จ.6 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. มรกด รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ 28-05-61
อ.7 ส.ค. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประภา 28-05-61
พ.8 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
ส.11 ส.ค. 61 14.30 - 15.20 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ 06-06-61
อ.14 ส.ค. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ 28-05-61
พ.15 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
ส.18 ส.ค. 61 14.30 - 15.20 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ 06-06-61
จ.20 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 28-05-61
อ.21 ส.ค. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ 28-05-61
พ.22 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
ส.25 ส.ค 61 14.30 - 15.20 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ 06-06-61
จ.27 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ 28-05-61
อ.28 ส.ค. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประภา 28-05-61
พ.29 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
จ.3 ก.ย. 61 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวัิวัฒน์ไวทยะ 28-05-61
อ.4 ก.ย. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา 28-05-61
พ.5 ก.ย. 61  18.00 - 19.50 น.  กฎหมายปกครอง  อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  17-05-61
ศ.7 ก.ย. 61 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน-บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ 05-06-61

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา.17 มิ.ย.61 08.30 - 10.30 น. กฎหมายอาญา ม.288-333 อ.ธานี สิงหนาท 05-06-61
อา.24  มิ.ย. 61 14.30 - 16.30 น.  มรดก  อ.ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร 05-06-61 
อา.15 ก.ค. 61  12.30 - 14.30 น.  หนี้  อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  21-05-61
อา.19 ส.ค. 61 12.30 - 14.30 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 05-06-61
อา.26 ส.ค. 61  08.30 - 10.30 น. ตํ่วเงิน  อ.ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 05-06-61