การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

นักศึกษาใหม่ 

 

การลงทะเบียนเรียน 
        (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

การเรียนการสอน


 

ตารางการบรรยาย   

 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 73 ภาคปกติ (คลิก)   [update 01.05.2020]  
 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 73 ภาคค่ำ (คลิก)   [update 01.05.2020]  
 • ตารางสับเปลี่ยนการสอน ภาค 2 สมัยที่ 72 (คลิก[update 20.11.2019]   

การสอบ

  การสำเร็จการศึกษา
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 

 ทุนการศึกษา 

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   [update 03.07.2020]   
       -  รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนสงเคราะห์การศึกษา  (คลิก)
       -  รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (คลิก 

 • ทุนการศึกษาและรางวัล
  ข้อมูลที่น่าสนใจ
 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 
ระเบียบที่น่ารู้  

Download แบบฟอร์ม