อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

นักศึกษาใหม่   การลงทะเบียนเรียน
การเรียนการสอน
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019] 
 • ใบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก)  [update 04.03.2019]  
  ตารางการบรรยาย 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 72 ภาคปกติ (คลิก)  [update 29.04.2019]  
 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 72 ภาคค่ำ (คลิก)  [update 29.04.2019]  
 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 72 ภาคทบทวน (คลิก)  [update 29.04.2019]
การสอบ    การสำเร็จการศึกษา
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 • การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019]   
 ทุนการศึกษา 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]   
 • ทุนการศึกษาและรางวัล
  ข้อมูลที่น่าสนใจ
ระเบียบที่น่ารู้  

Download แบบฟอร์ม